About

CELOSTNÍ FILOLOGIE

Metodologický seminář vedený na doktorské úrovni a otevřený všem zájemcům, studentům i badatelům

pořádá

Kruh moderních filologů

program zajišťuje Pražský lingvistický kroužek

Praha 10.–11. října 2019 (čtvrtek–pátek)

Hybernská 3 (Šporkův palác), č. 201

 

Seminář je určen všem filologům bez ohledu na jejich institucionální (sebe)vymezení (lingvisté, literáti, translatologové, …) i materiálové zázemí (bohemistika, anglistika, orientalistika, klasická filologie, …). Nabízí jim jednotící pohled, jejž umožňuje právě a jedině adekvátní uchopení jazyka: jazyk je to, co zaručuje nadosobně závazné rozumění textům, mluveným i psaným, v procesu komunikace; komunikace se přitom vždy děje v konkrétní kulturně-historické situaci a vždy podléhá konkrétním společenským normám. Seminář vyloží pojmový aparát celostní filologie a ukáže, že jím lze jednotně uchopit věci tak rozmanité, jako jsou lexikální a gramatický význam, emocionální obsah sdělení, intelektuální výstavba textu, autorský styl i filosofická hermeneutika. Ukáže, že moderní technické prostředky mohou filologii sloužit, místo aby ji vytlačovaly, a předvede obsahový rozbor klasického básnického díla.

Seminář je veden na doktorské úrovni, je nicméně otevřen všem zájemcům, studentům i badatelům, a to zdarma a bez formalit: stačí přijít; pracovním jazykem je čeština.

PRINCIPY CELOSTI FILOLOGIE (Tomáš Hoskovec)

2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška

 

VÝZNAM V JAZYKOVÝCH JEDNOTKÁCH Z POHLEDU FONETICKÉHO (Jan Volín)

2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

 

TEMATICKÁ STRUKTURA TEXTU A JEJÍ POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ (Ondřej Pešek)

2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

 

INDIVIDUÁLNÍ STYL A VERŠOVÁ TECHNIKA (Jakub Říha)

2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

 

PŘEKLAD A VÝKLAD TEXTU (Martin Pokorný)

2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

 

PŘEKLAD LITERÁRNÍHO TEXTU A PROBLÉM VARIANT ŠPANĚLŠTINY (Anežka Charvátová)

1 vyučovací hodina

 

OBSAHOVÝ ROZBOR MÁCHOVA MÁJE (Tomáš Hoskovec)

7 vyučovacích hodin (3 + 4), seminární praktikum

 

POZNÁMKA

Tento jednorázový seminář, pořádaný 10–11.X 2019 v rámci programu a aktivit Kruhu moderních filologů (KMF), je ukázkou soustavné činnosti Pražského lingvistického kroužku (PLK), jež se průběžně ustanovuje co « École doctorale du Cercle linguistique de Prague ». Jde o systém volní přístupných ucelených kursů podávaných na doktorské úrovni, jichž se zdarma a bez předběžných podmínek může účastnit, kdokoliv se o probíraná témata zajímá a je ochoten na vylepšení svého porozumění poctiví pracovat. Některé doktorské obory Univerzity Karlovy takové kursy uznávají jako součást svých studijních programů. Institut « doktorské školy » existuje v řadí zemí; vyznačuje se širokým územním působením i širokým oborovým záběrem a slouží jako fórum, kde se doktorandi z různých míst a různých pracovišť setkávají a poznávají, a to především nad obecnými otázkami metodologickými, jež jsou jim společné. V akademickém roce 2019/2020 pořádá PLK dva kursy své doktorské školy:

  • aparát celostní filologie (v češtině),
  • seminář z dějin myšlení o jazyce (ve francouzštině).

Oba začnou až po metodologickém semináři KMF a poběží po celý rok, každý s frekvencí jedno setkání za dva týdny. Zájemci nechť se obrátí přímo na vyučujícího, Tomáše Hoskovce (thoskovec@seznam.cz).